ကန္တံု ဘာသာစကား ကိရိယာသို႔ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ကန္တံု ဘာသာစကား ကိရိယာမ်ား ေလ့လာရန္ေနရာ

ယခုျပသထားသည္မွာ ကန္တံု ဘာသာစကား ေလ့လာႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကန္တံု ဘာသာစကားမွ Jyutpin - `ဤ ကိရိယာသည္ ကန္တံု ဘာသာစကားကို Jyutping သို႔ေျပာင္းေပးပါသည္။ Jyutping သည္ ကန္တံုဘာသာအတြက္ အဓိက အသံထြက္ေဖာ္ျပစာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္စာသား (ရိုးရိုး သို႔မဟုတ္ ရိုးရာတရုတ္ဘာသာ) ကို ရိုက္ထည့္ပါက Jyutping ထြက္လာပါသည္။

ကန္တံုဘာသာ စာသား ကို အသံထြက္ဖတ္ျခင္း - ဤ ကိရိယာသည္ ကန္တံုဘာသာ စာသားကို အဓိက အသံထြက္ေဖာ္ျပစာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အသံသို႔ ေျပာင္းလဲေပးသည္။ တရုတ္ဘာသာ (ရိုးရိုး သို႔မဟုတ္ ရိုးရာ) ရိုက္ထည့္ပါက စာသားအား ကန္တံုဘာသာျဖင့္ အသံထြက္ေပးပါလိမ့္မည္။

ကန္တံုဘာသာ မွတ္တမ္းစာရြက္ဖန္တီးပါ - ကန္တံုဘာသာ စာသားေရးသားပံုအဆင့္ဆင့္ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းစာရြက္ ဖန္တီးေပးေသာ ကိရိယာ၊ ေအာက္တြင္ Jyutpin ကို ထည့္ရန္လည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ကန္တံုဘာသာဂဏန္မ်ားကို ဂဏန္းအေျခမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲပါ - ကန္တံုနံပါတ္မ်ားသည္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ ဤ ကိရိယာတြင္ ကန္တံုနံပါတ္တစ္ခုကိုထည့္ၿပီး ဂဏန္းေျခေျပာင္းလဲမႈကို ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ကန္တံုဘာသာမွ မန္ဒရင္းစာသားသို႔ - ဤ ကိရိယာသည္ ဘာသာစကားမ်ားကို ရိုးရိုး သို႔မဟုတ္ ရိုးရာတရုတ္ဘာသာ အျပန္အလွန္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ ကန္တံုဘာသာကို မန္ဒရင္းသို႔ ေျပာင္းလဲေပးပါသည္။

မန္ဒရင္းဘာသာ သင္ၾကားျခင္း ကိရိယာကိုလည္း ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.