Trình tạo Bảng Bingo Số bất kỳ tiếng Quảng Đông

Tạo bảng bingo để học số đếm tiếng Quảng Đông

Tạo các bảng bingo từ một chuỗi số đếm tiếng Trung chẳng hạn các số từ 1 đến 100 hay thậm chí từ 10000 đến 1 triệu! Bạn chọn kích thước ô số, có thể là 9, 16 hay 25 số trong bảng bingo. Các số bất kỳ sẽ xuất hiện dưới dạng số đếm tiếng Quảng Đông (tiếng Trung) trong bảng bingo. Các số sẽ xuất hiện ở vị trí bất kỳ, tức là cùng một số sẽ có trên mỗi bảng nhưng ở vị trí khác nhau.

Ngoài ra còn có tùy chọn in bảng đáp án cũng như có bao nhiêu không kèm đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án có số dạng ký tự với số đếm tiếng Trung trong ngoặc. Đây là cách tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số đếm tiếng Quảng Đông. Nếu muốn nhập các số nhất định, bạn có thể sử dụng công cụ này.

Chúng tôi có rất nhiều phiếu bài tập để học tiếng Quảng Đông khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trắng.

Tạo các bảng bingo từ một chuỗi số đếm tiếng Trung chẳng hạn các số từ 1 đến 100 hay thậm chí từ 10000 đến 1 triệu! Bạn chọn kích thước ô số, có thể là 9, 16 hay 25 số trong bảng bingo. Các số bất kỳ sẽ xuất hiện dưới dạng số đếm tiếng Quảng Đông (tiếng Trung) trong bảng bingo. Các số sẽ xuất hiện ở vị trí bất kỳ, tức là cùng một số sẽ có trên mỗi bảng nhưng ở vị trí khác nhau.

Ngoài ra còn có tùy chọn in bảng đáp án cũng như có bao nhiêu không kèm đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án có số dạng ký tự với số đếm tiếng Trung trong ngoặc. Đây là cách tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số đếm tiếng Quảng Đông. Nếu muốn nhập các số nhất định, bạn có thể sử dụng công cụ này.

Chúng tôi có rất nhiều phiếu bài tập để học tiếng Quảng Đông khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trắng.

Other pages and resources