Thay đổi các chữ số lớn thành chữ số Quảng Đông


Chữ số sang chữ số Quảng Đông

Công cụ này sẽ giúp bạn với các chữ số Quảng Đông và chuyển đổi các chữ số Quảng Đông sang các chữ số tiêu chuẩn và từ các chữ số tiêu chuẩn sang tiếng Quảng Đông và cùng với tùy chọn việt bính. Nhập chữ số và phía bên trái cho dù là chữ số Ả Rập (tức là 123323) hoặc chữ số Quảng Đông (tức là 一十二萬三千三百二十三) và sau đó bạn có thể chuyển đổi như sau: Chữ số Ả Rập sang chữ số Quảng Đông, chữ số Ả Rập sang tiếng Quảng Đông cùng với việt bính (Latin hóa) và chữ số Quảng Đông sang chữ số Ả Rập.

Công cụ này sẽ giúp bạn với các chữ số Quảng Đông và chuyển đổi các chữ số Quảng Đông sang các chữ số tiêu chuẩn và từ các chữ số tiêu chuẩn sang tiếng Quảng Đông và cùng với tùy chọn việt bính. Nhập chữ số và phía bên trái cho dù là chữ số Ả Rập (tức là 123323) hoặc chữ số Quảng Đông (tức là 一十二萬三千三百二十三) và sau đó bạn có thể chuyển đổi như sau: Chữ số Ả Rập sang chữ số Quảng Đông, chữ số Ả Rập sang tiếng Quảng Đông cùng với việt bính (Latin hóa) và chữ số Quảng Đông sang chữ số Ả Rập.

Other pages and resources