Trình tạo Bảng Bingo Số tiếng Quảng Đông

 
Còn lại để nhập 9

Tạo bảng tính số tiếng Quảng Đông với các số nhất định

Tạo bảng bingo từ các số tiếng Quảng Đông nhất định! Bạn bắt đầu bằng cách điền các số với khoảng trắng hoặc dấu phẩy giữa các số. Sau đó bạn có thể chọn kích thước bảng, có thể là 9, 16 hoặc 25 số mỗi bảng bingo. Các số bất kỳ sau đó sẽ hiển thị dưới dạng số tiếng Quảng Đông (tiếng Trung) trong bảng bingo. Các số sẽ có vị trí bất kỳ ở các bảng khác nhau, tức là cùng một số sẽ hiện ở trong mỗi bảng nhưng ở vị trí khác nhau.

Ngoài ra còn có tùy chọn in bảng đáp án cũng như bao nhiêu bảng không có bảng đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án sẽ có số dạng ký tự cùng với số tiếng Trung trong ngoặc đơn. Đây là cách tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số tiếng Quảng Đông. Nếu muốn điền các số bất kỳ từ một khoảng (chẳng hạn 10.000 đến 15000), bạn có thể dùng công cụ này.

Chúng tôi cũng có rất nhiều bảng tính tiếng Quảng Đông như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống.

Tạo bảng bingo từ các số tiếng Quảng Đông nhất định! Bạn bắt đầu bằng cách điền các số với khoảng trắng hoặc dấu phẩy giữa các số. Sau đó bạn có thể chọn kích thước bảng, có thể là 9, 16 hoặc 25 số mỗi bảng bingo. Các số bất kỳ sau đó sẽ hiển thị dưới dạng số tiếng Quảng Đông (tiếng Trung) trong bảng bingo. Các số sẽ có vị trí bất kỳ ở các bảng khác nhau, tức là cùng một số sẽ hiện ở trong mỗi bảng nhưng ở vị trí khác nhau.

Ngoài ra còn có tùy chọn in bảng đáp án cũng như bao nhiêu bảng không có bảng đáp án theo ý bạn. Bảng đáp án sẽ có số dạng ký tự cùng với số tiếng Trung trong ngoặc đơn. Đây là cách tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số tiếng Quảng Đông. Nếu muốn điền các số bất kỳ từ một khoảng (chẳng hạn 10.000 đến 15000), bạn có thể dùng công cụ này.

Chúng tôi cũng có rất nhiều bảng tính tiếng Quảng Đông như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống.

Other pages and resources