Tìm kiếm Từ Bút thuận


Tạo Tìm Từ in được bằng Bút thuận tiếng Quảng Đông

Công cụ mới này tạo các "bảng tìm từ" rất khó với bút thuận tiếng Trung. Nhập các ký tự bạn muốn theo sau bằng khoảng trắng rồi chọn kích thước ô chữ. Có thể đặt từ tiếng Quảng Đông cần tìm từ trên xuống, từ trái sang phải hay theo đường chéo (trên và dưới). Do đó nếu ký tự có 7 nét, nó sẽ hiện ở 7 ô vuông. Sẽ có một bảng đáp án riêng lẻ hiển thị các đáp án với màu sắc khác nhau.

Chúng tôi còn có rất nhiều công cụ khác như điền vào chỗ trống, tạo khoảng trắng cũng như tạo bảng bingo số đếm tiếng Trung.

Công cụ mới này tạo các "bảng tìm từ" rất khó với bút thuận tiếng Trung. Nhập các ký tự bạn muốn theo sau bằng khoảng trắng rồi chọn kích thước ô chữ. Có thể đặt từ tiếng Quảng Đông cần tìm từ trên xuống, từ trái sang phải hay theo đường chéo (trên và dưới). Do đó nếu ký tự có 7 nét, nó sẽ hiện ở 7 ô vuông. Sẽ có một bảng đáp án riêng lẻ hiển thị các đáp án với màu sắc khác nhau.

Chúng tôi còn có rất nhiều công cụ khác như điền vào chỗ trống, tạo khoảng trắng cũng như tạo bảng bingo số đếm tiếng Trung.

Other pages and resources